Trung tâm kế toán Bắc Ninh hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu 04-VT theo Thông tư 133 mới nhất. Hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, tải Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ… Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư