Trung tâm kế toán Hà Nội chi nhánh Bắc Ninh giới thiệu mẫu biên bản kiểm kê vât tư hàng hóa, Mẫu 05-VT theo Thông tư 133 mới nhất hiện hành. Tải mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa Mục đích: Biên bản kiểm kê