Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu tới bạn đọc mẫu bảng thanh toán tiền thưởng, mẫu số 03 – LĐTL theo thông tư số 133/2016/TT-BTC, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Tải mẫu bảng thanh toán tiền thưởng trên Excel dễ dàng. >> Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền