Ketoanbacninh.edu.vn giới thiệu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc. 1. Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT 133 Bảng thanh toán tiền làm thêm