Trung tâm kế toán Bắc Ninh hướng dẫn mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán, mẫu 09-LĐTL. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán cũng như tải mẫu về tại đây. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là mẫu biên bản