Ketoanbacninh.edu.vn giới thiệu mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất Mẫu 03-VT. Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho được dùng khi doanh nghiệp kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp. Biên bản kiểm nghiệm vật tư được ban hành theo Thông