Ketoanbacninh.edu.vn xin giới thiệu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị