Trung tâm kế toán Bắc Ninh hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu 04-VT theo Thông tư 133 mới nhất. Hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, tải Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ…

Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là mẫu phiếu báo về số lượng vật tư còn lại của doanh nghiệp, dùng để theo dõi số lượng vật tư của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu phiếu báo nêu rõ thông tin tên, nhãn hiệu của vật tư, số lượng còn lại, lý do số vật tư còn lại trong cuối kỳ.. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ được lập 2 bản, 1 bản giao cho phòng vật tư, 1 bản giao cho phòng kế toán.

Mau so 04 vt Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu 04 VT Thông tư 1331. Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ:

Đơn vị: Kế toán Bắc Ninh
Bộ phận: ………………
Mẫu số 04 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ
Ngày… tháng…năm….
Số: ……………
Bộ phận: ……………………………………………………………………………….
Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư Mã số Đơn vị tính Số lượng Lý do: còn sử dụng hay trả lại
A B c D 1 E
Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

Tải mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 và Thông tư 200: TẢI MẪU 04-VT

2. Cách lập  PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

2.1. Mục đích: 

– Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

2. 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

– Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.

– Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

– 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);

– 1 bản giao cho phòng kế toán.

CÔNG TY KẾ TOÁN BẮC NINH chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế tốt nhất Bắc Ninh

Khóa học kế toán tổng hợp tốt nhất Bắc Ninh

Hotline: 0973.946.715 (Ms Huế – 24/7)

Email: info.kthn@gmail.com

Website: ketoanbacninh.edu.vn