Trung tâm kế toán Bắc Ninh giới thiệu tới bạn đọc mẫu bảng thanh toán tiền thưởng, mẫu số 03 – LĐTL theo thông tư số 133/2016/TT-BTC, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Tải mẫu bảng thanh toán tiền thưởng trên Excel dễ dàng.

>> Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền lương thông tư 133

bang thanh toan tien thuong Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03   LĐTL TT 133 mới nhất

Hình ảnh mẫu bảng thanh toán tiền thưởng thông tư 133

1. Bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 133

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. Vậy cách lập bảng thanh toán tiền thưởng như thế nào cho đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự chính xác cho từng nhân viên, từng khoản thưởng. Lớp học kế toán ở Bắc Ninh xin giới thiệu Bảng thanh toán tiền thường Mẫu số 03 – LĐTL:

Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………

Mẫu số 03-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Quý… năm…. Số:…………..

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

Cộng

x

x

x

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………..

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày…. tháng…. năm …
Giám đốc
(Ký, họ tên)

2. Hướng dẫn lập bảng thanh toán tiền thưởng TT 133

Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

TẢI MẪU BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Trên đây là mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03 – LĐTL của Thông tư 133/2016/TT-BTC được thực hiện từ 1-1-2017. Chúc các bạn thành công!